Bericht van het Netwerk

 20 december 2020

Onlangs heeft Bart van der Meij via een emailbericht aan de leden aangegeven zijn functie als voorzitter van Netwerk De Graafschap neer te leggen. Zijn taken zijn voorlopig overgenomen door Bas van der Veen.

Als U doorklikt vindt U de brief die Bas namens het Netwerkbestuur afgelopen week per email heeft verzonden.

Beste liberalen,

Zoals u in zijn brief dd 16 november hebt kunnen lezen, heeft Bart van der Meij besloten terug te treden als voorzitter van het Netwerk De Graafschap. Tijdens de bestuursvergadering van 30 november jl is besloten dat mij de eer toekomt om deze rol waar te nemen. Ik zal dat in elk geval doen tot aan de komende ALV, waarover straks meer. Dit leek mij een gepast moment om een kort woord tot u te richten.

Vooraleerst wil ik Bart namens ons allemaal vanaf deze plek heel hartelijk bedanken voor zijn werk als bestuurslid en voorzitter in de afgelopen tweeëneenhalf jaar. In deze periode is de vorming van het Lokaal Netwerk ‘De Graafschap’ voltooid en zijn we ook steeds meer als Netwerk gaan opereren: gezamenlijke ALV’s, één financiële huishouding, samen zorgen voor de opleiding en vorming van onze talenten. 

Aan de slag!

We hebben een vreemd jaar achter de rug en we zijn voorlopig nog niet uit de corona-beperkingen. Hierdoor zijn we als Netwerk minder zichtbaar en actief geweest dan we hadden gewild. Maar als Netwerk houden we achter de schermen veel draaiende en er ligt een prima basis om op verder te bouwen. 
Op lokaal niveau zullen we het komende jaar flink aan de slag moeten. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 lijken nog ver weg, maar er is een hoop werk te verzetten: er moeten campagnes worden georganiseerd, verkiezingsprogramma’s geschreven, kandidatenlijsten samengesteld, enzovoort.
De besluitvorming hierover vindt in de loop van 2021 plaats in de ALV’s van het Netwerk. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het Netwerkbestuur. Om het Netwerkbestuur én de Lokale Commissies in Bronckhorst, Doesburg, Lochem en Zutphen hierbij te ondersteunen, is sinds jl oktober een ‘A-Team’ actief, bestaande uit actieve leden van de vier gemeenten. Door samen op te trekken bij het ontwikkelen van campagnestrategieën, ledenwerving en de procedure voor scouting en benoeming van kandidaten, kunnen we effectiever zijn.

We staan er goed voor: houden zo!

Want effectiviteit staat voorop: momenteel is onze partij niet alleen landelijk een stabiele factor in het bestuur, ook in  in ‘De Graafschap’ staan we er goed voor. In  alle vier de gemeenten neemt de VVD deel aan de coalities en nemen we bestuurlijke verantwoordelijkheid in de colleges. Uiteraard is het streven om ook na de verkiezingen van 2022 in een positie te zijn om dit te kunnen. Hiervoor zijn zichtbare resultaten, goede programma’s, effectieve campagnes en aansprekende kandidaten onmisbaar.

Het mag duidelijk zijn dat we hierbij een beroep op u doen. Dat kan op vele manieren: meedenken over het programma in uw gemeente, meedoen met de campagne of wellicht hebt u zelfs ambities voor het politieke werk. Langs deze weg nodig ik u van harte uit om daarvoor contact met mij of een van de andere leden van het Netwerkbestuur te zoeken. Samen zetten we de VVD verder op de kaart in ‘De Graafschap’! 

Vacatures bestuur

Heel concreet wil ik u het volgende in overweging geven: bij de start van het Netwerk is afgesproken dat het bestuur zou bestaan uit acht leden, uit de respectievelijke gemeenten Bronckhorst, Doesburg, Lochem en Zutphen steeds twee. Momenteel hebben wij één vacature voor de gemeente Bronckhorst, één voor Lochem en één voor Zutphen. Bovendien ontstaat naar verwachting bij de ALV in het voorjaar een vacature voor de gemeente Doesburg.
Het lidmaatschap van de netwerkbestuur is een uitstekende manier om kennis te maken met de VVD als partij en vereniging. Ook sta je dichtbij de liberale politiek in ons werkgebied. Ben je flexibel, enthousiast en bereid om je handen uit de mouwen te steken voor de liberale zaak, laat dan van je horen!

Save the Date: Algemene Ledenvergadering 27 januari 2021
Het is belangrijk om aan het begin van 2021 het Netwerkbestuur weer op sterkte hebben. Ons streven is daarom vroeg in 2021 een ALV te organiseren om nieuwe bestuursleden (definitief) te laten benoemen. Ook zal hierin onder meer de route naar de gemeenteraadsverkiezingen worden besproken en de begroting voor 2021 worden vastgesteld. Noteer hiertoe alstublieft alvast in uw agenda de avond van woensdag 27 januari. Wij houden er rekening mee dat de vergadering digitaal zal plaatsvinden.

Tenslotte

Het zijn zoals gezegd vreemde tijden. Maar gelukkig zijn wij liberalen veerkrachtig, optimistisch en verantwoordelijk— en we hebben oog voor de mensen om ons heen. Ik wens u mooie feestdagen toe: zorg goed voor elkaar, blijf gezond en tot ziens in het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,

Bas van der Veen
Voorzitter (a.i) VVD Lokaal Netwerk 'De Graafschap'