Afvalstoffenbeleid valt om

 10 februari 2020

De gemeente heeft vastgesteld dat slechts 500 van de ingeschatte 6000 huishoudens bereid zijn om tegen een tarief van 110 euro de grijze restafval container te behouden. Dat levert voor 2020 een strop op van bijna 700.000 euro. Tesamen met andere tegenvallende inkomsten wordt hierdoor een tekort op de afvalstoffenbegroting van ruim 1,1 miljoen euro verwacht.

De VVD wil onderzoek naar alternatieven om de afvalstoffenheffing voor de inwoners zo min mogelijk te laten toenemen in de komende jaren.

Dat maar zo weinig huishoudens in Bronckhorst de rest afval container willen behouden, geeft aan dat de inwoners van Bronckhorst de kosten van de afvalstoffen heffing zo laag mogelijk willen hebben. Ze zijn bereid om daar iets voor te doen, zoals het zelf wegbrengen van het afval naar de milieuparkjes als dat geld bespaard.

Het grote tekort dat optreedt wordt niet alleen veroorzaakt doordat de inwoners steeds beter scheiden, waardoor kleinere hoeveelheden restafval worden aangeboden, en doordat zij bereid zijn hun restafval zelf weg te brengen. Ook de recent verandere afvalmarkt veroorzaakt een groot deel van het tekort: Oud papier levert weinig meer op en de verwerkingskosten van het GFT afval zijn toegenomen.

Dus ja, onze inwoners hebben de afgelopen jaren een fantastische prestatie geleverd door het restafval flink te verminderen, maar helaas hebben ze daar geen direct zichtbaar profijt van. Feit is wel dat als onze inwoners deze prestatie niet hadden geleverd de afvalstoffenheffing veel meer gestegen zou zijn dan nu het geval is.

Hoe nu verder:

Het college is voornemens een onderzoek/ evaluatie te houden over de tot standkoming van het advies in 2019 over de wijziging van de afvalstoffenheffing. Vanzelfsprekend dient lering getrokken te worden uit hetgeen gebeurd is en daarmee herhaling te voorkomen maar een uitgebreid onderzoek is daar niet voor nodig. We weten al waar de schoen wringt. Onze voorkeur gaat er in eerste instantie naar uit om nu door te pakken en alle energie te stoppen in nieuw afvalstoffenbeleid.

De VVD blijft van mening dat de vervuiler betaald. Dus de kosten van de afvalverwerking moeten betaald worden uit de opbrengsten van de afvalstoffenheffing. De verwerking van het afval moet echter tegen zo laag mogelijke kosten voor de inwoners, waarbij de inwoners enige inspanning mogen leveren door het deels zelf weg te brengen naar milieuparkjes, nogmaals als dit een voordeel voor de inwoners oplevert.

Het afval moet gescheiden worden, maar het maakt de VVD niet uit of de burger het afval zelf moet scheiden of dat dit bij de afvalverwerker plaatsvindt, de zogenaamde nascheiding.

Het college zal de komende maanden gedegen onderzoek moeten uitvoeren naar nieuw afvalstoffenbeleid voor de komende jaren, want de keuze van de inwoners heeft geleerd dat het huidige beleid niet meer werkt. De restafval vermindering extra stimuleren is op dit moment niet realistisch. We staan in de top van het klassement met het minste restafval van Nederland en het grote prijsverschil in de verschillende afval stromen, het zogenaamde Diftar, is niet langer verantwoord.

Voor ons staan alle opties open, zelf wegbrengen van het afval, nascheiding enzovoorts.  

Wij willen de resultaten van dit onderzoek begin augustus ontvangen, zodat we in oktober een gedegen keuze kunnen maken over de afval verwerking in 2021, tegen zo laag mogelijke kosten voor de inwoners van Bronckhorst.