Bijdrage aan de Regionale Energie Strategie (RES)

  5 november 2020

Vanuit het landelijk vastgestelde klimaatakkoord wordt verwacht dat vanaf 2050 in de regio's in Nederland 35 TWh per jaar grootschalige duurzame energie zal worden opgewekt door middel van windturbines  en zonnevelden. Dit is vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (de RES). Er kan op de Noordzee namelijk onvoldoende windenergiecapaciteit opgesteld worden om aan de totale behoefte te voldoen. De regio Achterhoek heeft zich bereid verklaard om 1,35 TWh aan het totaal van 35 TWh bij te dragen. Dit staat los van de kleinschaliger opwekking, zoals zon op dak, aardwarmte, overige energiebronnen  en de noodzakelijke besparingsmaatregelen. Dat blijft onverminderd nodig. Van Bronckhorst mag verwacht worden dat zij een fair aandeel in de 1,35 TWh neemt en niet de andere Achterhoekse gemeenten de kastanjes uit het vuur laat nemen.

Afgelopen donderdag 29 oktober stond op de agenda van de gemeenteraad een voorstel om akkoord te gaan met het procesvoorstel 'Om te komen tot kaders voor windenergie in relatie tot RES 1.0”.

Een ingewikkelde zin over een complex onderwerp dat  vertaald kan worden als: gaat de gemeente de komende tijd wel of niet met inwoners praten over de spelregels voor windmolens in Bronckhorst. Die zijn al vastgesteld in de Routekaart voor zonne-energie, maar omdat de Raad vorig jaar heeft besloten tot 2022 geen initiatieven voor plaatsing van windmolens boven 25 meter hoogte in behandeling te nemen, zijn er nu nog geen lokale kaders wat betreft participatie, gezondheid en landschap voor windenergie uitgewerkt en vastgesteld .

Om te voorkomen dat het rijk of provincie de regie overneemt over windmolens willen we deze nu wel gaan vaststellen.

De betrokkenheid van onze inwoners bij de leefomgeving is zeer groot, en bij de invulling van de energie-opgave is een goede en brede participatie essentieel. De VVD heeft de wethouder dan ook gevraagd om in het gesprek met de bewoners niet alleen meningen op te halen, maar serieus met elkaar in gesprek te gaan en daarbij duidelijkheid te verschaffen wat wel/ niet kan, wat bespreekbaar is en niet. Door hiervoor eerst zorgvuldig de tijd te nemen waarbij ieder zich gehoord voelt kan je constructief verder gaan met de doorontwikkeling van de energie transitie.

Bij veel mensen bestaat het beeld dat afgelopen week gekozen zou worden voor of tegen de plaatsing van 250 meter grote windmolens, maar dat is onjuist. Deze mogelijke besluitvorming, met meerdere beslismomenten, komt later terug in de gemeenteraad.

VVD Bronckhorst heeft steeds aangegeven geen voorstander te zijn van (grootschalige) windenergie, maar kiest voor een evenwichtige brede energiemix, passend binnen ons landschap.  Ook puzzelt de VVD met de concrete uitvoering en inrichting van windenergie: diverse hoogten, aantallen, locaties, geclusterd of individueel.  Het is een belangrijk onderwerp waarbij feiten en emotie door elkaar heen lopen. De VVD is in deze fase er nog niet uit wat wijsheid is.

VVD Bronckhorst kiest niet voor stoere uitspraken, maar zal zich ook in dit dossier voluit inzetten voor stevige betrokkenheid van de inwoners: bij de komende inspraak, bij de kaders om de gezondheid serieus te waarborgen en bij deelname aan mogelijke initiatieven!

Bronckhorster Energiemix in 2030