De kracht van "Gewoon Doen"

 17 november 2019

De afgelopen weken zijn tijdens de raadsvergaderingen belangrijke zaken besproken waaronder de begroting 2020- 2023 en de verrijkte routekaart energieneutraal Bronckhorst.

Bij de routekaart kwam de mogelijke plaatsing van hoge windmolens in onze gemeente ter sprake, en de door veel inwoners geuite zorgen over de eventuele effecten op de gezondheid en de effecten op het landschap.

De VVD heeft tijdens de raadsvergadering samen met de coalitiepartners een amendement ingediend, waar in het debat alle partijen (behalve D’66) zich bij aansloten, met een duidelijk verzoek aan de wethouder om geen aanvragen voor plaatsing van grote windmolens in behandeling te nemen. Dit amendement is aangenomen!

We vragen het college om eerst de aanbevelingen uit het in 2020 komende RIVM rapport te bestuderen over de te verwachten gezondheidseffecten van omwonenden van windmolens en ook het komende rapport van de Rekenkamer af te wachten die aanbevelingen zal doen om de kwaliteit van het landschap in de omgevingswet te borgen. Tijdens het eerste ijkpunt van de verrijkte Routekaart Energietransitie in 2022 kan met de dan beschikbare informatie over windmolens gekoppeld aan hoever we staan richting energieneutraal 2030 besloten worden wat nodig is.

Anders gezegd: ga eerst met elkaar aan de slag met serieuze alternatieven energievormen waarbij inwoners worden gemotiveerd om te investeren in zonnepanelen op het dak en in goede en duurzame isolatie van de huizen en andere gebouwen.

Een belangrijk punt dat in de raadsvergadering van januari wordt besproken is het gebruik van de algemene reserve. Bronckhorst is een financieel gezonde gemeente. Naar het idee van de VVD kan de financiële reserve minder zijn. Wij willen een deel besteden aan projecten in onze gemeente waar de inwoners structureel plezier en profijt van zullen hebben.

Kortom de VVD wil samen werken aan een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving waar het voor onze inwoners goed wonen is!