Programmabegroting 2021-2024

 25 oktober 2020

Op 28 oktober wordt in de commissievergadering de Programmabegroting 2021-2024 besproken ter voorbereiding van de raadsvergadering van 5 november, waarin er verder over gedebatteerd en gestemd wordt. De Perspectiefnota, goedgekeurd afgelopen juli geeft de langere termijnplannen weer. Daarin zijn investeringen, gebruikmakend van de grote algemene reserve van de gemeente Bronckhorst, opgenomen, zoals investeringen in de vitale kernen, in de nieuwe MBO school in Vorden, in sportaccomodaties enz. De Programmabegroting kijkt naar de jaarlijks terugkerende lopende zaken, zoals sociaal domein, onderhoud van wegen en groenvoorzieningen en bouw- en woningtoezicht plus het deel van de extra investeringen dat betrekking heeft op het komende jaar. 

Blijven investeren in de toekomst, ook tijdens zeer zware tijden

Het is een ongekende tijd met de coronacrisis. Niet alleen vraagt iedereen zich af blijf ik gezond. Maar ook, heb ik straks aan het einde van de coronacrisis nog werk? Voor iedereen in Bronckhorst zijn het onzekere tijden,  voor de inwoners, de bedrijven, maar ook voor de gemeente zelf.

De financiële gevolgen van de coronacrisis  zijn voor iedereen nog niet te overzien. Voor de gemeente komt daar nog eens bij dat het afwachten is hoeveel geld wij in de toekomst van het rijk uit het gemeente fonds zullen ontvangen.

Stilstand is zeker een achteruitgang. Daarom kiest de VVD ervoor, om juist nu verantwoord te blijven investeren in de voorzieningen binnen de gemeente om deze op een hoger en duurzaam niveau te krijgen.

Inzet algemene reserve

Bronckhorst was de afgelopen jaren een financieel gezonde gemeente met een zeer grote financiële reserve. Ook in deze coronacrisistijd is de VVD van mening dat een deel van deze reserve  gedoseerd kan worden ingezet om de noodzakelijke investeringen te kunnen financieren. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota werd duidelijk dat we dan nog steeds een stevig weerstandsvermogen over houden, dat ruim boven dat van de omliggende gemeenten ligt.

Maar duidelijk is dat het geld uit de financiële reserve niet rondgestrooid kan worden. Voor elke uitgave zal er een goed en gedegen plan moeten zijn, waarbij ook alle mogelijkheden van cofinanciering (subsidies) benut moeten worden. En alle inwoners van de gemeente moeten er van kunnen profiteren.

De VVD is van mening dat in alle 44 kernen van de gemeente Bronckhorst een prettige en veilige woon- en leefomgeving gewaarborgd moet worden.  Na veel inzet gaan de werkgroepen vitale kernen richting de uitvoeringsfase. De plannen worden steeds concreter en sommige zijn al bijna gereed voor uitvoering. In de perspectiefnota is een deel van de algemene reserve voor al deze plannen gereserveerd. Maar ook voor plannen en ideeën buiten de 4 grote kernen moet er geld beschikbaar zijn om verbeteringen te kunnen realiseren. De VVD vindt dat de tijd van ideeën ontwikkelen voorbij is en dat het hoog tijd wordt om te beginnen met het realiseren van de plannen. Wij zullen de uitvoering kritisch volgen en zo nodig de wethouder aanspreken op een snelle uitvoering.

Sociaal Domein

Net zoals in bijna alle andere gemeenten lopen de kosten voor het sociaal domein in onze gemeente steeds verder op. Het geld dat wij van het rijk krijgen voor het sociaal domein is al jaren niet voldoende. De tekorten werden tot nu steeds aangevuld uit de reserve pot voor het sociaal domein, maar die is nu leeg. Daarom is in de perspectief nota deze reserve pot weer aangevuld. Bij de doorontwikkeling van het sociaal domein moet er volgens de VVD meer ingezet worden op preventie en leefstijl, stimuleren van zelfredzaamheid en samenredzaamheid.  Gezondheid voorkomt extra druk op het sociaal domein en helpt om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. De gemeente probeert inzicht en grip te krijgen op de geldstromen door monitoring, impact analyses en een nieuw systeem om de inkoop van de jeugdzorg anders te organiseren. De VVD verwacht volgend jaar de resultaten te zien. Anders komen investeringen buiten het sociaal domein in gevaar.

Energieneutraal in 2030

Doelstelling in Bronckhorst is om in 2030 energie neutraal te zijn. En daar moet nu energie ingestoken gaan worden. Inwoners en bedrijven moeten energiebesparende maatregelen nemen en met de inwoners moet nagedacht worden hoe we de nodige stroom en warmte in de toekomst gaan opwekken.

 

Kortom 2021 wordt een spannend jaar, waarin het college veel werk heeft te verzetten om Bronckhorst voor de toekomst gereed te maken.