Samen met U op weg om "politiek" inhoud te geven

 17 oktober 2019

Graag willen wij u, betrokken inwoners van de gemeente Bronckhorst, van harte uitnodigen om samen met onze actieve VVD leden (uit de fractie, commissie en lokale werkgroep) actief mee te denken, te discussiëren en focus aan te brengen op belangrijke thema’s.

Er staan de komende maanden belangrijke onderwerpen op de agenda waaronder de Omgevingswet, Duurzaamheid cq Energietransitie, doorontwikkeling Sociaal Domein, Vitale Kernen en een nieuwe VO school in Vorden. De besluitvorming hierover geeft richting en vorm aan de woon en leefomgeving en raakt ons allemaal.

Op dit moment zijn de raads- en commissievergaderingen over de begroting gaande. Daar wordt het debat gevoerd tussen college en raadsfracties over de beleidskeuzes voor 2020 ev en worden de daadwerkelijke en inhoudelijke beslissingen genomen.

Heeft u interesse en wilt u als lokaal liberaal meedenken en werken aan de realisatie van een goede en veilige leefomgeving, optimale voorzieningen, met een krachtige economie, en bestuurlijke slagkracht van de overheid?

Neem dan contact op met onze fractievoorzitter Perry van Lochem (p.vanlochem@bronckhorst.nl) of Hans Puijk, deelnemer van de lokale werkgroep (h.puijk@bronckhorst.nl)