Themabijeenkomst landbouw

 14 maart 2021

10 maart jl. organiseerde een aantal raadsleden aan avond over de landbouw.

Met diverse externe sprekers werden de raads-/commissieleden van de gemeente Bronckhorst op een levendige en deskundige wijze geinfomeerd over deze sector. Het ging over de opgaven waar wij voor staan in relatie tot de ontwikkelingen die in gang zijn.

De VVD vindt dat medewerking aan en stimulering van deze prachtige ontwikkelingen zeker op zijn plaats zijn, maar bij de besluitvoering erover spelen meer aspecten een rol.

 

Na een presentatie van de gemeente betreffende de stand van zaken, ontwikkelingen, prognoses, trends, verwachtingen voor de landbouw was het woord aan het onderwijs, het Zone college. Dat gaf inzicht in hoe het onderwijs in de landbouw sector wordt vormgegeven en hoe de samenwerking m et de sector werkt. Ook werd verteld over de uitwerking van de Regiodeal.
Uitbreidingsplannen van een varkensboer in onze gemeente werden uiteengezet. De familie vertelde enthousiast over hoe zij de bedrijfsvoering vorm geeft.
Nieuwe landbouwtechnieken werden toegelicht en de relatie landbouw/natuur/gezondheid/biodiversiteit/landschap kreeg de aandacht.
Kortom een veelzijdige en informerende avond!! Dank aan alle medewerkers voor hun deskundige inbreng!!!

Het is goed en belangrijk dat een dergelijke avond gehouden werd over de landbouw in Bronckhorst, een zo bepalende factor in onze fysieke leefomgeving.
Het ontwikkelen van de Omgevingswet biedt ons de gelegenheid om een noodzakelijke kwaliteitsimpuls te geven aan het landschap. Maar ook te komen tot de verdere ontwikkeling van de landbouw en haar bedrijven in een kleinschalig landschap met grote cultuurhistorische waarde en grote biodiversiteit.

In onze regio zien we dat boeren zich professioneel voorbereiden op de toekomst. Bronckhorst en de Achterhoek vervullen inmiddels een hoofdrol in toepassingen op technologisch en innovatief gebied. Zij profileren zich als landelijke proefregio voor de kringlooplandbouw. Iets om trots op te zijn.

De VVD vindt dat medewerking aan en stimulering van deze prachtige ontwikkelingen zeker op zijn plaats zijn. Aandacht voor een realistisch verdienmodel hoort daar zeker bij.

We zeggen niet bij voorbaat NEE maar ook niet bij voorbaat JA tegen uitbreidingsplannen van een al jarenlang in onze gemeente wonende en hard werkende ondernemende familie.
Boeren kunnen als beste schaalvergroting realiseren met respect voor het landschap, met gevoel voor dierenwelzijn en in verbinding met de lokale gemeenschap. We zullen dergelijke plannen oordelen op hoe ingespeeld wordt op huidige en op ons af komende uitdagingen op het gebied van de kwaliteit van onze natuur en het landschap, onze leefomgeving. Ook moet er oog zijn voor draagvlak in de buurt.

En daarbij: De VVD heeft ondernemerschap versterken en economische ontwikkelingen bevorderen hoog in haar programma staan.  Innovatieve en technologische bedrijvigheid past daar goed in.

In deze gezamenlijkheid van opgaven zullen wij dergelijke verzoeken beoordelen.