Werkbezoek De Marke

 16 september 2020

In deze lastige tijd van Corona blijft de VVD in contact met inwoners en ondernemers in Bronckhorst. Onder andere over actuele ontwikkelingen in de landbouw.

Op vrijdagmiddag 25 september a.s. is een werkbezoek gepland op agro-innovatiecentrum de Marke in Hengelo Gld.

Na een rondleiding op het innovatiecentrum gaan we in gesprek met boeren en ondernemers in de agrosector, over het boerenbedrijf van de toekomst.

Twee thema’s staan centraal:

-       Kringlooplandbouw: Waar staan we nu? Wat is de opgave?

-       Welke verdienmodellen en innovaties zijn er voor een veilige voedselproductie?

Vanwege de Coronamaatregelen is dit werkbezoek kleinschalig van aard.

Wilt u hierbij zijn of wilt u op een andere manier met ons in gesprek over dit onderwerp? Laat het ons weten via de mail aan thea_lusink@hotmail.com of bel 06-12375209.

 

De Boerderij van de Toekomst

De Achterhoek profileert zich als de landelijke proefregio voor kringlooplandbouw. Boeren maken werk van de uitdaging om de mineralenkringloop op hun bedrijf zoveel mogelijk te sluiten.

De Achterhoek is ook Europese experimenteerregio voor het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Regelingen in het landbouwbeleid moeten aansluiten bij het verdienmodel voor boeren.

We nemen een kijkje op Agroinnovatiecentrum De Marke en we voeren een gesprek met boeren en ondernemers in de agrosector over het boerenbedrijf van de toekomst.

Wat zijn de innovaties waar nu aan wordt gewerkt?

Welke mogelijkheden biedt precisielandbouw?

Wat is er nodig om de Achterhoek als sterk merk in de landbouw verder te laten groeien? Welke verdienmodellen zijn er mogelijk voor onze boeren?

We hebben al het beste bier, de meeste frietjes en de eerste Achterhoekse whisky...: welke nieuwe producten gaat Bronckhorst de komende tien jaar voortbrengen?

Programma

13.30   Ontvangst op De Marke

13.45  Van proefboerderij naar Innovatiecentrum

  Rondleiding en voorbeelden van projecten waaraan nu gewerkt wordt door Zwier van de Vegte, directeur van De Marke.

  Toelichting op de omvorming van proefboerderij tot AgroInnovatiecentrum in   boerenhanden (coöperatie) door André Arfman, voorzitter coöperatie De Marke.

15.00  Kringloop landbouw en nieuwe ideeën voor voedselproductie

  Ervaring met kringlooplandbouw en innovatieproject Vruchtbare Kringloop Achterhoek door Beli den Hartog, kringloopboer en bestuur VKA

  Nieuwe verdienmodellen & innovaties in coöperatieve voedselproductie door Albert Hoekerswever

16.30  Afsluiting