Met de VVD lokaal, zaken voor elkaar!

 31 maart 2023


Het jaar 2023 is van start gegaan, zo ook het politieke jaar voor onze gemeente.
VVD Bronckhorst wenst alle inwoners en ondernemers een gezond en goed jaar 2023.
De VVD heeft in 2022 belangrijke bijdragen geleverd op essentiële thema’s;
 nieuwe omgevingswet
 financieel gezond meerjarenplan
 aandacht voor forse woningbouw
 (financiële) steun voor inwoners als gevolg van de energiecrisis
 investeringen in duurzaamheid door verenigingen en maatschappelijke organisaties
 noodzakelijke aandacht voor ondernemers op diverse beleidsterreinen


Mooi te constateren dat het door de VVD Bronckhorst geïnitieerde plan voor de Ondernemersprijzen
in 2022 een succesvolle 1 e editie heeft beleefd voor onze gemeente; Trots op het ondernemerschap
in Bronckhorst.
De VVD is bijzonder kritisch op het coalitieakkoord en programmaplan/begroting 2023/2026 van het
nieuwe college; goede voortzetting op onderdelen van het (VVD) beleid van de voorgaande coalitie,
echter het ontbrak/ontbreekt nadrukkelijk aan goede onderbouwde nieuwe (investerings)plannen en
nieuw beleid. De VVD stemde daarom niet in met het akkoord en de begroting 2023, en heeft
bijgedragen dat het college in 2023 met concrete plannen en beleid moet komen, met een goede
financiële onderbouwing.
In 2023 blijven onverminderd onze speerpunten; “elke kern vitaal”, woningbouw, ruimte voor
ondernemers, onderwijs-sport-gezondheid, familiebedrijven in de landbouw, en een slagvaardige
gemeentelijke organisatie.
Inwoners, verenigingen en ondernemers kunnen op ons rekenen om zaken lokaal voor
elkaar te krijgen.