Fractie

VVD Bronckhorst Benadrukt Belang van Gezonde Ondernemingen voor Vitaliteit, Leefbaarheid en Werkgelegenheid in onze Gemeente

 12 maart 2024

Bij de behandeling van het raadsvoorstel “Regionaal programma werklocaties 2024-2028” benadrukte de VVD Bronckhorst het belang van investeren in lokale ondernemers en ondernemerschap als cruciale elementen voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente. "Ruimte voor bedrijvigheid" is een van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de VVD Bronckhorst waarin het creëren van een gunstig ondernemersklimaat wordt benadrukt, niet alleen voor de huidige raadsperiode maar ook voor de daaropvolgende jaren.

Lees meer
Fractie

Blijf gezond en fit, ook in 2024

 16 januari 2024

Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bronckhorst werd vorige week een scala aan sportkampioenen gehuldigd. Blijft indrukwekkend om de grote diversiteit in sporten en sporters te ervaren die onze gemeente herbergt; zowel individuele- als teamsporters en zowel prestatie- als recreatiefgericht en bovenal voor alle leeftijden; junioren en senioren. Zo kwamen allerlei sporten/sporters die avond in de parade voorbij zoals Triatlon-, survival- en hardloop-atleten, veldrijden, motor-, brommer- en quad-cross, karten, zwemmen, voetbal, sportvissen, biljarten, de schietsport en paardrijden.  Sport en meer in het algemeen “bewegen” is superbelangrijk voor onze inwoners; goed voor gezond- en fitheid, maar ook vanuit het sociale belang, zoals het elkaar ontmoeten. En niet te vergeten bij dat ontmoeten de bedrijvigheid van onze lokale horecaondernemers. Voor de VVD is sport en bewegen dan ook een belangrijk speerpunt. Vorig jaar is een raadsvoorstel aangenomen betreffende een gebiedsgerichte aanpak voor sport & Leefbaarheid. Doel is dat medio dit jaar de voorstellen in de raad komen met concrete invulling en financiering van die aanpak.

Lees meer
Fractie

Op naar een uitdagend 2024

  4 januari 2024

Het jaar 2023 was voor de VVD Bronckhorst het eerste volle jaar als oppositie partij in onze gemeente. De VVD heeft bij investeringsplannen zich steeds constructief opgesteld en resultaatgericht actie ondernomen, met name op het terrein van Leefbaarheid, Sport, Onderwijs, Vitale Kernen, Wonen en de lokale economie. Het jaar 2024  (en de jaren daarna) zal zeer uitdagend worden omdat door forse algemene kostenstijgingen, de investeringen in het onderwijs, maar zeker ook door overschrijdingen bij het sociaal domein (jeugdzorg), er een verlies dreigt, zonder noodzakelijke financiële ruimte voor nieuwe initiatieven. VVD Bronckhorst zal komend jaar dan ook als speerpunt toezien dat er solide financieel beleid wordt gevoerd om daarmee investeringsruimte te bieden voor goede (nieuwe) initiatieven van onze inwoners en ondernemers.

Lees meer
Fractie

De Raad aan zet

 14 november 2023

21 november staat op de agenda van de politieke tafel 5 een verzoek tot principe-medewerking aan een wooninitiatief.  We hebben het hier over een initiatief van een aantal families in onze gemeente, dat door het college wordt afgewezen, om redenen, die de initiatiefnemers niet kunnen rijmen met onze uitgangspunten van de woonvisie. Daarom willen zij nu de gemeenteraad hierin laten besluiten. Een democratisch instrument en recht van ons allen, waar eigenlijk niet veel gebruik van gemaakt wordt. De VVD vindt dit een hele mooie manier om te laten zien waar de raad in deze staat en wat zij belangrijk vindt.

Lees meer
Fractie

VVD wil dat er ook voldoende geld beschikbaar is voor latere investeringen!

 31 oktober 2023

Op 9 november behandelt de raad de programmabegroting 2024-2027. Hierin zijn de investeringsplannen opgenomen voor ca 40 miljoen euro voor sport & leefbaarheid, onderwijs, kunst & cultuur en economie. Een belangrijk deel van de opgebouwde reserves wordt hiervoor gebruikt. De VVD is ook voor investeren in de toekomst van Bronckhorst, maar ziet graag dat er ook structureel gespaard wordt voor de periode na 2027. Het college vindt dit niet nodig en gaat uit van zonnige jaren na 2027, terwijl donkere wolken verwacht kunnen worden. 

Lees meer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>