Fractie

VVD wil dat er ook voldoende geld beschikbaar is voor latere investeringen!

 31 oktober 2023

Op 9 november behandelt de raad de programmabegroting 2024-2027. Hierin zijn de investeringsplannen opgenomen voor ca 40 miljoen euro voor sport & leefbaarheid, onderwijs, kunst & cultuur en economie. Een belangrijk deel van de opgebouwde reserves wordt hiervoor gebruikt. De VVD is ook voor investeren in de toekomst van Bronckhorst, maar ziet graag dat er ook structureel gespaard wordt voor de periode na 2027. Het college vindt dit niet nodig en gaat uit van zonnige jaren na 2027, terwijl donkere wolken verwacht kunnen worden. 

Lees meer
Fractie

De VVD luistert graag naar uw mening

  9 oktober 2023

Nog nooit heeft een college van de gemeente Bronckhorst zoveel geld willen uitgeven als nu bij de komende politieke avonden en raadsvergadering door de raad wordt besproken. En ondanks dit enorme bedrag zullen er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden waaraan dit besteed wordt. De wensenlijst vanuit de gemeenschap ligt miljoenen hoger. De definitieve besluitvorming hierover geeft richting en vorm aan de woon- en leefomgeving en raakt ons allemaal.  Daarom vragen we u als betrokken inwoner van de gemeente Bronckhorst, om samen met onze VVD fractie actief mee te denken, te discussiëren en focus aan te brengen op voor u belangrijke thema’s.

Lees meer
Fractie

VVD in gesprek over de landbouw

 20 juli 2023

Onlangs werd het nieuwe college van de provincie Gelderland beëdigd, met daarin de VVD vertegenwoordigd. De VVD is blij met het coalitieakkoord. De Gelderse aanpak mbt stikstof en natuurherstel komt er helder in terug. Reden voor de VVD Bronckhorst om bij te praten over hoe het landbouwbeleid in onze provincie vorm krijgt.

Lees meer
Fractie

Dienstbaarheid aan de inwoners is smeerolie voor vooruitgang

  2 mei 2023

De VVD heeft als een van de speerpunten een dienstbare gemeentelijke organisatie. Belangrijk is hierbij dat initiatieven van de inwoners positief worden benaderd en er daadwerkelijk geholpen wordt de uitvoering van de initiatieven op een zo passend mogelijke wijze te realiseren. In veel gevallen gaat het goed en helpt de gemeente mee om het initiatief te realiseren, maar er zijn ook veel geluiden van waar het niet zo goed gaat, met name als het kleinere zaken betreft en daar is verbetering nodig vindt de VVD.    

Lees meer
Fractie

Nieuw VVD Commissielid

 28 april 2023

Tijdens de raadsvergadering van 20 april j.l. is Erik Nijhoff geinstalleerd als commissielid voor de VVD Bronckhorst. Erik was tijdens de vorige raadsperiode ook al commissielid.  We zijn blij met deze deskundige aanvulling van onze fractie en wensen Erik veel succes en plezier in deze raadsperiode!!

Lees meer
1 2 3 4 5 6 7 8 >>