Programmabegroting 2022-2025

 12 november 2021

De programmabegroting geeft de verwachte uitgaven, inkomsten en de plannen weer van de gemeente Bronckhorst voor de komende 4 jaar. Deze is besproken in de raadsvergadering van 11 november 2021.

De VVD constateert dat veel van haar voorgestelde beleid voor de huidige collegeperiode is gerealiseerd danwel in ontwikkeling is, maar vraagt meer aandacht voor vlotte daadwerkelijke uitvoering.

Investeren voor een sterk Bronckhorst

De begroting van Bronckhorst voor 2022 laat zien dat de financiën van de gemeente op orde zijn. Ondanks stijgende kosten van de (jeugd)zorg lukt het om ruimte te houden voor investeringen en blijven de lasten voor huishoudens gelijk. De VVD is er trots op dat het gelukt is om de ambities uit het coalitieprogramma om te zetten in beleid en dat nu ook het geld er is voor de uitvoering.

De VVD vindt het belangrijk dat Bronckhorst blijft investeren in de kwaliteit van voorzieningen en de leefomgeving waar al onze inwoners en bedrijven direct baat bij hebben. Er is een agenda met €40 mln. aan investeringen in sport, onderwijs, bedrijventerreinen en de kernen opgesteld.

Investeren in bedrijventerrein

We zijn trots op de aanpak voor een gezond ondernemersklimaat. Met bijna 15.000 arbeidsplaatsen op 36.000 inwoners zijn we een echte werkgemeente. Dat succes stuit op grenzen. De VVD wil meer ruimte voor de groei van lokale bedrijven. Waar mogelijk breiden we de 6 bedrijventerreinen uit. De VVD is groot voorstander om

ook de ruimte van vrijkomende boerderijen in het buitengebied te benutten om plek te bieden aan lokale bedrijven. Daarnaast dringt de VVD er op aan om zo nodig een geheel nieuw, zevende bedrijventerrein te ontwikkelen. De VVD wil investeren in bedrijventerreinen zodat onze lokaal gewortelde (familie) bedrijven kunnen investeren in nieuwbouw en uitbreiding.

Investeren in sport en onderwijs

De VVD wil duurzaam investeren door sportaccommodaties energiezuiniger te maken, waardoor ze beter zelfstandig beheerd kunnen worden door de gebruikers. De VVD ondersteunt het lokaal “Beweeg en Sportakkoord” van de gemeente Bronckhorst om de inwoners meer te kunnen laten sporten en bewegen. We zijn enthousiast over de uitvoering van het Sportcomplex Bronckhorst Midden (Keijenborg).

De VVD wil niet alleen investeren in de sportaccommodaties (“stenen”) maar vraagt de gemeente nadrukkelijk om meer inzet en ondersteuning te bieden voor verdere diversiteit van sportactiviteiten- en initiatieven in onze gemeente. De VVD wil investeren in scholen als schoolbesturen plannen hebben die de kwaliteit van onderwijs verbeteren.

Investeren in woningbouw

De afgelopen jaren is er een omslag in het woonbeleid gerealiseerd die ruimte moet bieden voor groei van vitale gemeenschappen in alle 44 kernen en buurtschappen. De VVD vind het nu door de wethouder voorgestelde aantal van 600 huizen veel te weinig. Er moeten ook in Bronckhorst huizen beschikbaar zijn voor mensen die komen werken in de Achterhoek. Daarom wil de VVD dat er plannen worden gemaakt voor 2500 huizen de komende jaren. De investeringen in de kwaliteit van onze dorpen moet daarbij aansluiten.

In Hengelo en Steenderen wordt nu echt gestart met de herinrichting van delen van het dorpscentrum. In Vorden krijgt het Kulturhus een nieuwe entree en wordt het station gerestaureerd door de chocolaterie. Hulde. We zien uit naar voorstellen voor investeringen in leefbaarheid van andere dorpen en buurtschappen.

Minder beleid, meer uitvoering

Er zijn belangrijke stappen gezet bij de doorontwikkeling van het sociaal domein. Na de verbeterprocessen in de uitvoering verwacht de VVD met de vernieuwde heldere monitoring de

rapportage van de resultaten van de zorg voor mensen. De VVD is bezorgd over het uitstel van de andere zorginkoop die ervoor moet zorgen dat de noodzakelijke zorg en ondersteuning voor onze inwoners ook op langere termijn betaalbaar blijft.

Ook voor de aanpak van de energietransitie dringt de VVD aan op uitvoering. De Routekaart Energieneutraal van de gemeente Bronckhorst is leidend. Met het VVD amendement heeft de raad besloten om tot minimaal 1 januari 2024 geen aanvragen voor plaatsing van windmolens in behandeling te nemen tot er meer duidelijk is over de gezondheidsrisico’s voor mens en dier. Richt nu alle aandacht op uitvoerbare plannen die op lokaal draagvlak kunnen rekenen: stimuleer meer zonnepanelen op daken van woningen, schuren, hallen, stallen en bedrijfsgebouwen. Zorg voor projecten die direct kunnen leveren aan grote energiegebruikers in de industrie, zodat het netwerk niet beperkend is.

Dit is het verhaal van VVD Bronckhorst. Dit zijn onze keuzes. We zijn er trots op dat we die samen met onze coalitiepartners en de andere fracties in de raad kunnen maken. Voor een sterk Bronckhorst.

link: De programmabegroting 2022-2025 van de gemeente Bronckhorst