Veerkracht om te bouwen

 27 september 2021

Gezonde financiën zijn nodig om investeringen mogelijk te maken. De VVD is positief over de ontwikkelingen in de rijksbegroting en de gemeentelijke financiën. Met de juiste keuzes in de huishoudboekjes is er ruimte gemaakt om te bouwen. Zowel in het land als in Bronckhorst. Een goed uitgangspunt voor een nieuw kabinet en een nieuwe raadsperiode na de lokale verkiezingen van maart 2022.

De miljoenennota die voor 2022 is gepresenteerd op Prinsjesdag heeft als titel “Veerkracht en verder bouwen”. Het huishoudboekje van ons land weerspiegelt de veerkracht van de samenleving en de economie na de coronacrisis. Er is veel geld uitgegeven aan coronasteun. Mensen en bedrijven zijn geholpen in een moeilijke tijd en het maakt een snel economisch herstel mogelijk. Die gezonde financiën maken het voor de rijksoverheid mogelijk om extra geld uit te geven aan de aanpak van criminaliteit, ouderschapsverlof en onderwijs. Er blijft ook geld beschikbaar voor het pre corona-voornemen om te investeren in bereikbaarheid en klimaatadaptatie. De kabinetsformatie mag dan een onontwarbare politieke knoop zijn, de beleidsmatige prestatie van het demissionaire kabinet is gewoon goed.

De VVD constateert dat we met de koers voor de programmabegroting voor Bronckhorst goed op een lijn liggen met de landelijke koers. De perspectiefnota had als motto Samen robuust uit de crisis. Investeren in een sterk Bronckhorst. Ook in onze gemeente lukt het met de juiste keuzes te zorgen voor gezonde financiën met ruimte voor investeringen. Een investeringsagenda van 40 miljoen in de kwaliteit van kernen en buurtschappen, innovatie in de landbouw en herstructurering van bedrijventerreinen, in onderwijs en in sport. Een investeringsagenda om te bouwen aan een sterk Bronckhorst.

Bouwen is letterlijk nodig als het om woningen gaat. Zowel landelijk als in de gemeente Bronckhorst is dit het grootste vraagstuk van dit moment. Nieuw beleid maakt nieuwe woningen in Bronckhorst inmiddels mogelijk. Ruim 100 woningen zijn in uitvoering en enkele honderden plannen goedgekeurd of in aanvraag. De VVD vindt het niet genoeg. De woningmarkt zit op slot. Jongeren, gezinnen en ouderen zoeken een thuis in onze gemeente. Er is een grote vraag naar arbeidskrachten in onze bedrijven die aantrekkelijk zijn voor mensen die willen terugkeren naar de Achterhoek. Daar zijn in Bronckhorst huizen voor nodig. De VVD wil plannen voor minstens 2500 woningen mogelijk maken in alle buurtschappen en kernen van Bronckhorst.

Een aantal grote vraagstukken blijft door de voortslepende kabinetsformatie liggen. Vraagstukken die van grote invloed zijn op Bronckhorst. De keuzes die worden gemaakt in stikstofdossier zal voelbaar zijn voor de boeren in onze gemeente. Voor de jeugdzorg moet het nieuwe kabinet keuzes maken over extra geld om de onbeheersbare kosten te dekken of meer bevoegdheden voor de gemeente om de zorg beter nabij het gezin te kunnen organiseren. Of beide. Maar zoals het nu gaat kan het niet: de instanties die bepalen welke zorg wordt geleverd, zijn niet verantwoordelijk voor de samenhang met andere ondersteuning van het gezin en hoeven er niet de rekening te betalen. De VVD wil dit veranderen. De VVD werkt in Bronckhorst aan een aanpak waarin het zorgresultaat voor mensen centraal staat die past binnen het zorgbudget. Ook in de zorg zijn gezonde financiën nodig zijn om te bouwen aan een veerkrachtige samenleving.