VVD in gesprek over de landbouw

 20 juli 2023

Onlangs werd het nieuwe college van de provincie Gelderland beëdigd, met daarin de VVD vertegenwoordigd. De VVD is blij met het coalitieakkoord. De Gelderse aanpak mbt stikstof en natuurherstel komt er helder in terug.

Reden voor de VVD Bronckhorst om bij te praten over hoe het landbouwbeleid in onze provincie vorm krijgt.

Dat gebeurde eind juni 2023 bij fotonenboerderij ’t Spiker in Vierakker, waar René Westra, onze provinciale woordvoerder stikstof en landbouw in gesprek ging met boeren en overige betrokkenen. Daar werd ingegaan op het gegeven: Wat gebeurt er met je als blijkt dat je een (van de 1800 in Gelderland) piekbelaster bent? Dat terwijl je een mooi modern melkvee-bedrijf hebt, geheel gebaseerd op kringlooplandbouw. Precies zoals we het graag willen. Wat nu? Dit eeuwenoude familiebedrijf stoppen? Verder innoveren? 

De VVD is altijd een voorstander geweest van eigen initiatief en verantwoordelijkheid nemen. De VVD pleit daarom voor een Gelders Landbouwakkoord. Wellicht is de complexiteit op landelijk niveau te groot om te komen tot afspraken. Dat blijkt ook wel uit het gegeven dat de landelijk betrokken partijen er niet in zijn geslaagd om tot een landelijk akkoord te komen. 

De VVD ziet innovatie, in combinatie met natuurherstel als een belangrijke sleutel tot het kunnen bieden van een perspectief voor onze agrarische sector. Ook de vrijwillige opkoop van stikstofruimte ziet de VVD als één van de pijlers van ons stikstofbeleid. Daarbij is de streefdatum van de provincie voor de halvering van de stikstofuitstoot 2035 (ipv 2030) ook onze inzet.

Met een zgn. Gelders Landbouwakkoord houden wij de regie op wat er in Gelderland gebeurt, met nadrukkelijke betrokkenheid van de gemeenten. Deze benadering sluit ook aan bij ons vooruitgangsdenken en vertrouwen (optimisme) dat oplossingen mogelijk zijn, ook voor dergelijke grote problemen. Deze voortvarende aanpak is niet alleen belangrijk voor de agrarische sector, maar ook voor de vitaliteit van de economie en de leefbaarheid voor onze gehele samenleving.

We kunnen spreken van een geslaagde avond, waarin veel deskundigheid met elkaar werd gedeeld. Er zal zeker nog een vervolg komen. We houden u op de hoogte!