VVD koestert Zwembad De Brink

 26 april 2022

De VVD heeft in de commissievergadering op 14 april jl de problematiek van Zwembad de Brink in Zelhem geagendeerd. De VVD is van mening dat de Brink een belangwekkende voorziening vormt voor de inwoners van onze gemeente. De Brink ondervindt zware financiële consequenties van de exorbitante energietarieven en doet o.a. een beroep op ondersteuning van de gemeente om het voortbestaan te kunnen waarborgen.

In de media is voor de problematische situatie van het zwembad inmiddels de nodige aandacht geweest. Tijdens de commissievergadering was Erik Weening van Zwembad de Brink ook inspreker om de problematiek nader toe te lichten

De VVD is van mening dat het enige overdekte zwembad in onze gemeente met jaarrond zwemmogelijkheden, aquasport en bovenal zwemles-faciliteiten voor de kinderen (en ook ouderen) in (en ook buiten) onze gemeente een “unieke” voorziening vormt. De financiële exploitatie was gezond, echter nu niet meer door de extreme effecten van de energietarieven.
Overdekte zwembaden hebben veelal wachtlijsten voor zwemlessers, zo ook de Brink. Daar dient wat de VVD betreft ook met de nodige zorg en urgentie naar gekeken worden.

De wethouder heeft inmiddels aangegeven dat de problematiek van Zwembad de Brink de nodige aandacht heeft, evenals alle andere zwembaden in de gemeente Bronckhorst. Een “afwegingskader energiecrisis” is inmiddels in de maak, op basis waarvan eea beoordeeld gaat worden. De VVD dringt aan op specifieke urgentie gegeven het belang van/voor Zwembad de Brink.

Voor de VVD staat een zelfstandige/gezonde exploitatie van bedrijven en voorzieningen altijd voorop, en dat geldt evenzeer ook voor Zwembad de Brink. De VVD hecht evenwel ook grote waarde aan de specifieke sport- en zwemvoorzieningen van zwembad de Brink voor onze inwoners.

De VVD is groot voorstander van investeren in sport. De sportagenda geeft aan de forse investeringen in de sporthallen (stenen en verduurzaming) in onze gemeente, zo kan investeren in zwembad De Brink (ook in de situatie van inmiddels verzelfstandigde voorziening met belangwekkende functies voor onze inwoners) daarbij ook een optie zijn. Zeker als die investeringen de robuustheid en duurzaamheid van de Brink op middellange termijn ondersteunen.

De VVD zal de ontwikkelingen dan ook kritisch volgen en waar nodig actie/initiatieven ondernemen.