VVD wil dat er ook voldoende geld beschikbaar is voor latere investeringen!

 31 oktober 2023

Op 9 november behandelt de raad de programmabegroting 2024-2027. Hierin zijn de investeringsplannen opgenomen voor ca 40 miljoen euro voor sport & leefbaarheid, onderwijs, kunst & cultuur en economie. Een belangrijk deel van de opgebouwde reserves wordt hiervoor gebruikt. De VVD is ook voor investeren in de toekomst van Bronckhorst, maar ziet graag dat er ook structureel gespaard wordt voor de periode na 2027. Het college vindt dit niet nodig en gaat uit van zonnige jaren na 2027, terwijl donkere wolken verwacht kunnen worden. 

Naast de behandeling van de begroting in de komende raadsvergadering staan er de komende maanden meer belangrijke bespreek- en beslispunten op de raadsagenda, waar onder de nota armoedebeleid en de actualisatie van de Routekaart Bronckhorst Energieneutraal. Ook daarin is en blijft de VVD de betrouwbare en constructieve partij van Bronckhorst, zonder franje of grote verhalen, maar gewoon doen.